Podmienky súťaže
 

„  Preplatíme až 10 nákupov

I. Úvodné ustanovenia

1.Názov súťaže : Preplatíme až 10 nákupov ( ďalej len "súťaž" ).

 

2.Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť  DALTON, spol. s r.o., so sídlom Napájadlá  1/A, 042 47 Košice, IČO : 31 674 453, DIČ : 2020481320, IČ DPH : SK2020481320, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vlč. 3254/V, e-mail: zakaznici@iklas.sk
( ďalej len "usporiadateľ" ).


II.  Miesto a čas

1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky na e-shope www.iklas.sk a je zverejnená na Facebookových profiloch www.facebook.com/klaspotraviny a www.facebook.com/iklaspotraviny

2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 19.07.2021 do 22.08.2021 vrátane .


 
III. Podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaže sa môže zúčastniť iba plnoletá fyzická osoba ( osoba staršia ako 18 rokov ) plne spôsobilá na právne úkony s adresou pre doručovanie vrámci mesta Prešov s PSČ 080 01, 080 05, 080 06 (ďalej iba súťažiaci alebo účastník), ktorý v čase súťaže urobí nákup cez www.iklas.sk

2. Súťažiaci je do súťaže zapojený automaticky pri nákupe cez www.iklas.sk. Účasť v súťaži môže odmietnuť pri zadávaní objednávky tovaru, kde do poznámky s uvedie „Nemám záujem o účasť v súťaži“. 

3. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť aj viackrát, avšak vždy pri novom nákupe cez www. iklas.sk

4.    Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci siete Potravín Klas. V prípade, že sa zamestnanec siete Potravín Klas zapojí do súťaže a vyhrá niektorú z cien, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá, bude vyžrebovaný iný výherca.

5.    Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži budú zo súťaže vylúčené. 


IV. Výhra

1.    V súťaži budú vyžrebovaní 10 výhercovia. Každý týždeň budú vyžrebovaní 2 výhercovia.

2.    Výhry v súťaži sú tieto :  

10 x preplatenie plnej výšky výherného nákupu, ktorý výherca uskutočnil.

Nákup bude preplatený vo forme kreditov, ktoré mu budú pripísané na jeho zákazníckom účte na eshope www.iklas.sk, pričom 1 kredit = 1 euro


V. Súťažné kolá a žrebovanie 

1.    Súťaž  sa uskutoční v piatich kolách:  :

I.    Kolo od 19.07.2021 (00:00 hod.) do 25.07.2021 ( 23:59 hod.)
II.    Kolo od 26.07.2021 (00:00 hod.) do 01.08.2021 ( 23:59 hod.)
III.    Kolo od 02.08.2021 (00:00 hod.) do 08.08.2021 ( 23:59 hod.)
IV.    Kolo od 09.08.2021  (00:00 hod.) do 15.08.2021 ( 23:59 hod.)
V.    Kolo od 16.08.2021  (00:00 hod.) do 22.08.2021 ( 23:59 hod.)

Súťažiaci  zaregistrovaní počas jedného súťažného kola nepostupujú do ďalšieho súťažného kola.

2.    V každom súťažnom kole budú vyžrebovaní 2 výhercovia.

3.    Výhercovia budú žrebovaní elektronicky po skončení súťažného kola a to náhodným výberom čísla objednávky.

Žrebovanie I. kola súťaže prebehne dňa 26.07.2021
Žrebovanie II. kola súťaže prebehne dňa 02.08.2021
Žrebovanie III. kola súťaže prebehne dňa 09.08.2021
Žrebovanie IV. kola súťaže prebehne dňa 16.08.2021
Žrebovanie V. kola súťaže prebehne dňa 23.08.2021

4.    Do žrebovania o ceny bude zaradený každý súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto podmienok.

 

VI. Podmienky odovzdania a prevzatia výhry

1.    Výhercovia súťaže budú kontaktovaní usporiadateľom, najneskôr do 15 dní odo dňa žrebovania e-mailom za účelom informovania o pripísaní kreditov na ich zákaznícky účet. Číslo výherných objednávok bude na Facebookových profiloch www.facebook.com/klaspotraviny a www.facebook.com/iklaspotraviny

2.    Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá. 

3.    Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhra nie je vymeniteľná za peniaze alebo iný tovar.

4.    Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti odvolať sa.

5.    Ak výherca výhru z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane neprevezme resp. neposkytne potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania výhry najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledku  súťaže, možnosť čerpať výhru zaniká. Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

6.    Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.


VII. Facebook

1.    Vzhľadom na to, že súťaž bude prebiehať aj na Facebooku, každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

2.    Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


VIII. Informácie o ochrane osobných údajov

1.    Usporiadateľ súťaže sa  pri spracovaní osobných údajov účastníkov súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva tieto osobné údaje účastníka súťaže a to za účelom jeho účasti v súťaži a vyhodnotenie súťaže v rozsahu v akom : e- mailová adresa, tel kontakt, adresa .

2.    Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže účastník súťaže svoj súhlas s ukladaním, spracovaním a využívaní osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané a jeho ďalšia účasť v hre bude ukončená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné zaslať na e – mailovú adresu zakaznici@iklas.sk alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa. 
 

IX. Záverečné ustanovenia

1.    Súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

2.    Usporiadateľ  si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia  a bez uvedenia dôvodov resp . zmeniť pravidlá súťaže. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov alebo z právnych dôvodov, nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. Akékoľvek zmeny súvisiace so súťažou budú zverejnené na stránke www.iklas.sk. 

3.    Usporiadateľ  súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil alebo porušuje pravidlá súťaže alebo ktorý realizuje svoju účasť v súťaži v rozpore s dobrými mravmi resp., ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno usporiadateľa.

4.    Výherca je povinný poskytnutú výhru  zdaniť ako ostatný príjem v zmysle  zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,-€ za jednu výhru v zmysle zákona. Usporiadateľ  sa v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení zaväzuje informovať výhercov o hodnote výhry na účely jej zdanenia.

5.    Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke usporiadateľa súťaže www.iklas.sk. Tieto súťažné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže.

6.    Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území SR. 
 

 
 
V Košiciach, dňa 16.07.2021                                      
                                                                                            DALTON,  spol. s r.o.