Podmienky súťaže
 

„  SÚŤAŽ - Deň matiek “

I. Úvodné ustanovenia

1.Názov súťaže : Súťaž - Deň matiek  ( ďalej len "súťaž" ).

 

2.Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť  DALTON, spol. s r.o., so sídlom Napájadlá  1/A, 042 47 Košice, IČO : 31 674 453, DIČ : 2020481320, IČ DPH : SK2020481320, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vlč. 3254/V, e-mail: zakaznici@iklas.sk
( ďalej len "usporiadateľ" ).


II.  Miesto a čas

1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a na Facebookovom profile www.facebook.com/klaspotraviny

2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 03.05.2022 do 07.05.2022 vrátane .

 
III. Podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaže sa môže zúčastniť iba plnoletá fyzická osoba ( osoba staršia ako 18 rokov ) plne spôsobilá na právne úkony s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky súťaže.
( ďalej len "súťažiaci" ).

2. Súťažiaci je do súťaže zapojený automaticky, ak v čase konania súťaže, pridá komentár pod súťažný príspevok, v ktorom odpovie na súťažnú úlohu: " Napíšte 3 vlastnosti, ktoré si najviac ceníte na svojej mamke. "

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru.

3. Účasť v súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie výhercu prostredníctvom mena a priezviska na Facebookovom profile usporiadateľa www.facebook.com/klaspotraviny. Do súťaže sa počas jej trvania môže súťažiaci zapojiť iba raz.  Po skončení súťaže usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu.

4. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci siete Potravín Klas. V prípade, že sa zamestnanec siete Potravín Klas zapojí do súťaže a vyhrá niektorú z cien, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá, bude vyžrebovaný iný výherca.

5. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži budú zo súťaže vylúčené.

 

IV. Výhra

1. Výhrou v súťaži je 1 x poukážka na nákup v predajniach Potraviny Klas v hodnote 20€ 

 

V. Žrebovanie

1. Usporiadateľ, po skončení súťaže, vyžrebuje dňa 08.05.2022 zo všetkých súťažiacich, ktorí spĺňajú pravidlá súťaže, jedného výhercu.

2. Výherca bude žrebovaný elektronicky, a to náhodným výberom. Výhra bude oznámená označením výhercu pod súťažným príspevkom.

 

VI. Podmienky odovzdania a prevzatia výhry

1. Výhercovia súťaže budú kontaktovaní usporiadateľom, najneskôr do 15 dní odo dňa žrebovania prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku, kde budú vyzvaní, aby usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje za účelom odovzdania výhry.

2. Výherca si môže výhru prevziať v predajni OC Mila na Americkej triede č. 13 v Košiciach. Prevzatie výhry je možné len osobne, usporiadateľ výhru poštou ani iným spôsobom nezasiela. Pri prevzatí výhry sa výherca preukáže dokladom totožnosti.

3. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhra nie je vymeniteľná  za peniaze alebo iný tovar.

4. Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti odvolať sa.

5. Ak výherca výhru z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane neprevezme resp. neposkytne potrenú súčinnosť za účelom odovzdania výhry najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledku  súťaže, možnosť čerpať výhru zaniká. Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

6. Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. 


VII. Facebook

1. Vzhľadom na to, že súťaž bude prebiehať na Facebooku každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

2. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže súťažiaceho, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť súťažiaceho v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle podmienok súťaže.

4. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže. 


VIII. Informácie o ochrane osobných údajov

1. Usporiadateľ súťaže sa  pri spracovaní osobných údajov účastníkov súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva tieto osobné údaje účastníka súťaže a to za účelom jeho účasti v súťaži a vyhodnotenie súťaže v rozsahu v akom meno a priezvisko, adresa


2. Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže účastník súťaže svoj súhlas s ukladaním, spracovaním a využívaní osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané a jeho ďalšia účasť v hre bude ukončená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné zaslať na e – mailovú adresu zakaznici@iklas.sk alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

2. Usporiadateľ  si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia  a bez uvedenia dôvodov resp . zmeniť pravidlá súťaže.Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov alebo z právnych dôvodov, nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. Akékoľvek zmeny súvisiace so súťažou budú zverejnené na stránke www.iklas.sk.

3. Usporiadateľ  súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil alebo porušuje pravidlá súťaže alebo ktorý realizuje svoju účasť v súťaži v rozpore s dobrými mravmi resp., ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno usporiadateľa.

4. Výherca je povinný poskytnutú výhru  zdaniť ako ostatný príjem v zmysle  zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,-€ za jednu výhru v zmysle zákona. Usporiadateľ  sa v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení zaväzuje informovať výhercov o hodnote výhry na účely jej zdanenia.

5. Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke usporiadateľa súťaže www.iklas.sk . Tieto súťažné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže.

6. Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území SR.

 
 
V Košiciach, dňa 02.05.2022                                     
                                                                              DALTON,  spol. s r.o.