Reklamačný poriadok

   Reklamácia vád Tovaru sa riadi Reklamačným poriadkom spoločnosti...... DALTON, spol. s r.o., resp. DEKORT, spol. s r.o. a OMIDA spol.s r.o.

Všeobecné ustanovenia
 
 1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha vecí pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci iba za vady existujúce pri prevzatí vecí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (Záruka).
 4. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za vybraný tovar. Do tohto okamihu môže kupujúci vybraný tovar vrátiť na pôvodne miesto. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred  prevodom vlastníckeho práva , zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení zodpovednosti za škodu.   
 5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo zničenia alebo poškodenia veci.

Lehoty na uplatnenie reklamácie
 
 1. Všeobecná záručná lehoty je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru  kupujúcim. k je na predávanom tovare, jeho obale vyznačený dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou záručný list. Ak to povaha vecí umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Miesto uplatnenia reklamácie a lehoty na jej vybavenie
 
 1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady s dokladom o kúpe Tovaru . Reklamáciu Kupujúci uplatní  zavolaním na tel. číslo call centra 055 230 2789.
 2. Predávajúci  je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.   
 3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Odstrániteľné vady
 
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne a včas odstránená, bez zbytočného odkladu.
 2. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 3. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.   

Neodstrániteľné vady
 
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu vecí alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci zaručuje kvalitu dodávaného Tovaru.
 
 • Pri prebraní Tovaru by si mal Kupujúci skontrolovať, či dostal kompletnú objednávku a či nie je Tovaru poškodený. Kupujúci musí tovar uskladňovať tak ako je uvedené v inštrukciách výrobcu na obale daného Tovaru. Predávajúci neuzná Kupujúcemu reklamácia v prípade, že zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo ak bola vada spôsobená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený prostredníctvom www.iklas.sk. Reklamáciu je potrebné uplatňovať bezodkladne, a to hneď na mieste pri doručení Tovaru Kupujúcemu.
 • Na tovar sa vzťahujú tie isté záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
 • Ak bude tovar včas reklamovaný a bol preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.iklas.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), reklamácia bude riešená po dohode s kupujúcim vrátením Tovaru, výmenou za nový tovar alebo odrátaním sumy reklamovaného Tovaru v nasledujúcej objednávke.
 • Za všetky straty, ktoré Kupujúci spôsobí Predávajúcemu úmyselným porušením niektorých z predchádzajúcich ustanovení alebo neuvedením pravdivých údajov vo svojom registračnom formulári zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu.
 • Záručná doba na potraviny je rovnaká ako dátum spotreby uvedený na obale.  Záručná doba na drogériu a spotrebný tovar je taká, akáje uvedená na obale. Výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu podliehajú zákonnej záručnej dobe. Pri používaní Tovaru sa musí Kupujúci riadiť návodom na použitie a údržbu.
 • Priložený doklad o predaji zaslaný e-mailom pri dokončení objednávky slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba plynie dňom odovzdania Tovaru. Záruku si môže Kupujúci uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho.Práva a povinnosti Kupujúceho upravuje Občiansky zákonník.