Všeobecné obchodné podmienky
Internetového obchodu potraviny KLAS

1. Základné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri nákupe prostredníctvom systému elektronického obchodu Supermarket KLAS, poskytovaného spoločnosťou DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice – m.č. Nad Jazerom, IČO: 31 674 453, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č. 3254/V na webovej  stránke www.iklas.sk.   
Spoločnosť DALTON, spol. s r.o. prostredníctvom internetového obchodu www.iklas.sk dodáva výlučne Tovar zo siete Supermarketov KLAS. 
 
2. Vymedzenie základných pojmov
 
„Kupujúcim“ je fyzická registrovaná v elektronickej databáze Predávajúceho, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú Objednávku. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. Kupujúci musí v registračnom formulári uviesť pravdivé a presné údaje.
 
„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).
 
„Predávajúcim“ je obchodná spoločnosť:
Obchodné meno :   OMIDA, spol. s r.o.
Sídlo :                         Požiarnická č. 6, 040 01 Košice
IČO:                            31715362
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.6846//V
DIČ:                            31 715 362
IČ DPH:                      SK2020483839
 
Obchodné meno :   DEKORT, spol. s r.o.
Sídlo :                         Štefánikova č. 42, 040 01 Košice
IČO:                            36 191 833
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.11027/V
DIČ:                            2020059030
IČ DPH:                      SK2020059030
 
v zastúpení  prevádzkovateľa elektronického obchodu:
Obchodné meno :   DALTON, spol. s r.o.
Sídlo :                         Napájadlá 1/A, 042 47 Košice – m.č. Nad Jazerom
IČO:                            31 674 453
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.3254/V
DIČ:                            2020481320
IČ DPH:                      SK2020481320
           
Zákaznícke Centrum: +421 55 2302789
Email:                            zakaznici@iklas.sk
 
„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto Tovaru a služby.
 
„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek Tovar z Tovarového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z Tovarového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.
 
„Orgán dozoru “:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj  
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1   
www.soi.sk
 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Hlinkova č. 1/c, 040 01  Košice
www.svps.sk
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Ipeľská č. 1, 040 01 Košice
uvzsr@uvzsr.sk
 
3. Cena tovarov a služieb

3.1  Všetky ceny tovarov uvedené na Stránke sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške určenej v zmysle platných právnych  predpisov. V tejto cene nie je započítaná cena za dodanie Tovaru.

3.2  Pri tovaroch, pri ktorých sa váži ich hmotnosť, čiže napríklad pri zelenine, ovocí, mäse je účtovaná cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v čase váženia Tovaru.

3.3 Cena Tovaru vo vratných zálohovaných obaloch zahŕňa cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných.
 
3.4. U akceptovanej a uhradenej Objednávke je cena takto objednaného Tovaru záväzná pre obe zmluvné strany.

3.5.  Cena Tovaru môže byť Predávajúcim zmenená pred potvrdením Objednávky, ak sa zmenia právne predpisy, menové kurzy, výrazne narastie inflácia alebo sa zmenia ceny výrobcov alebo dodávateľov Tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

3.6.  Ceny tovarov na Stránke sa priebežne menia v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.

3.7. V prípade, ak je účtovaná cena dodaného Tovaru vyššia ako cena Tovaru uvedeného na Stránke má Kupujúci právo odmietnuť kúpu tohto Tovaru priamo pri jeho dodaní. 

3.8. Cena za dodanie tovaru nie je započítaná v cene Tovaru. Cena za dodanie tovaru sa platí í za každú jednotlivú Objednávku a dodanie zvlášť. Cena dodania Tovaru je uvedená na webovej stránke pri vyhotovení Objednávky.

3.9.  Výsledná cena Objednávky zahŕňa:
 • cenu Tovaru uvádzanú vrátane DPH a ceny vratných obalov v prípade objednania Tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných.
 • cenu za dovoz Tovaru ako služby
 
4. Platobné podmienky

4.1.  Objednávka môže byť Kupujúcim uhradená priamo pri dodaní Objednávky:
 • platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou): Master Card, Maestro, Visa.
 • v hotovosti v eurách
 • stravnými lístkami LE CHEQUE DEJEUNERTicket Restaurant a DOXX. Platba inými stravnými lístkami alebo rôznymi poukážkami nie je možná.     
4.2. Dokladom o zaplatení Tovaru je pokladničný doklad z elektronickej registračnej pokladne, ktorý obsahuje údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
5. Objednávka

5.1. Kupujúci sa po úspešnej registrácii na stránke nášho elektronického obchodu www.iklas.sk prihlási na svoj účet zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Po prihlásení Kupujúci vytvorí nákupný zoznam a objedná si dodanie Tovaru podľa zostaveného nákupného zoznamu.

5.2. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke.
Odoslanú Objednávku potvrdí Predávajúci Kupujúcemu zaslaním potvrdenia Objednávky na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim a zaslaním sms správy na Kupujúcim zadané mobilné číslo.

5.3. Kupujúci môže vytvoriť svoj nákupný zoznam a objednať Tovar kedykoľvek počas 24 hodín, 7 dní v týždni.

5.4. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar podľa zvoleného termínu dodania, ktorý si Kupujúci zvolí podľa kalendára rozvozu.
 
5.5. Ak Kupujúci chce, aby mu bol Tovar dodaný v deň vyhotovenia Objednávky musí Tovar objednať a mať potvrdenú Objednávku Predávajúcim najneskôr do 18:00 hod.  Objednávky odoslané a potvrdené po 18:00 hod budú vybavené nasledujúci deň resp. podľa zvoleného termínu dodania, ktorý si Kupujúci zvolí podľa kalendára rozvozu. 

5.6. Služba internetového obchodu Supermarketu KLAS je prístupná každý deň 7 dní v týždni ( pondelok – nedeľa ) v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. okrem štátnych sviatkov stanovených zákonom. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni počas, ktorých nebude dodávať Tovar. O tejto skutočnosti bude informovať Kupujúcich na svojej internetovej stránke.

5.7. Kupujúci si  môže objednať maximálne 24 ks z každého druhu tovaru.

5.8. Rozmery, váha a iné údaje o tovare uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti.

5.9.  Záväzným pre účely Objednávky je len výber Tovaru na základe popisu, vizuál a obrázky majú iba informatívny charakter.

5.10. Zadanú Objednávku môže Kupujúci zrušiť  e-mailom na adrese : zakaznici@iklas.sk alebo telefonicky na linke Zákazníckeho Centra uvedenej na internetovej stránke a to s uvedením čísla Objednávky.

5.11. Ak si Kupujúci objednal Tovar, ktorý nie je dostupný, Predávajúci je oprávnený ponúknuť Kupujúcemu iný, náhradný Tovar, podobných vlastností alebo rovnakej ceny ako si Kupujúci objednal.

6. Dodacie podmienky

6.1.  Tovar bude Kupujúcemu doručený na adresu uvedenú v poli „Adresa doručenia“ – Dodacia adresa. Tovar sa doručuje iba na adresy, ktoré sú pokryté Predávajúcim. Adresu pre účely dodania Tovaru je  možné overiť na stránke Predávajúceho. 

6.2.  Tovar je dodávaný každý deň, 7 dní v týždni od 8:00 hod do 20:00 hod.  Tovar sa nedodáva v dni uvedené článku 5 bod 5.6.

6.3. Tovar je Kupujúcemu dodaný s dokladom o zaplatení.

6.4.  Miestom dodania Tovaru je Dodacia adresa, ktorú si určil Kupujúci.  

6.5. Ak nebude Objednávka dodaná kompletne, Kupujúcemu bude zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar. Ak Kupujúci uhradil Objednávku vopred, bude mu takto vzniknutý preplatok pripísaný na jeho účet v Banke (z ktorého prišla platba) najneskôr do 14 kalendárnych dní.

6.6.  Kupujúci môže prebratím Objednávky poveriť aj inú osobu, čiže Príjemcu. Ten môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho. Ak nebude na adrese Dodania Tovaru prítomný ani Kupujúci, ani Príjemca, Predávajúci ihneď skontaktuje Kupujúceho v snahe dohodnúť sa na inom termíne dodávky Tovaru. V prípade, ak sa nepodarí dohodnúť s Kupujúcim dodanie Tovaru v daný deň v inom čase a dodanie Tovaru v daný deň nie je možné, objednávka na dodanie Tovaru bude zrušená.
  
6.7.  Doručenie Objednávky znamená dopravenie Tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu, či bytového domu. Ak býva Kupujúci v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (napríklad brána a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nie je zodpovedný za nedodanie Tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

6.8.  Ak nastane nepriaznivé počasie alebo iné komplikácie, dodávka Tovaru bude týmto podmienkam prispôsobená. Pokiaľ bude dodávka výrazne meškať, Predávajúci Kupujúceho skontaktuje a upovedomí o predĺžení času dodania. Tovar bude Kupujúcemu doručený v prvý možný termín, ktorý to podmienky umožnia.

6.9. Ak nebude možné objednávku doručiť z dôvodov na strane Kupujúceho, Predávajúci má právo na náhradu ceny dodania.

6.10.  Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, je uzatvorená prevzatím Tovaru Kupujúcim na mieste určenom Kupujúcim a  zaplatením kúpnej ceny. Prevzatie Tovaru potvrdí Kupujúci Predávajúcemu zadaním sms kódu, ktorý mu bol zaslaný pri potvrdení Objednávky.  Odmietnutie Tovaru pri jeho dodaní nemá následky odstúpenia od zmluvy. 
 
6.11. Ak Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu objednávky a Tovar si prevezme, prejde naňho vlastnícke právo vzťahujúce sa k tomuto Tovaru.

6.12. Pri dodaní Tovaru je Kupujúci oprávnený za prítomnosti kuriéra  prezrieť si dodaný Tovar, čo do dodaného Tovaru, množstva a kvality.

6.13. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorý si objednal dodanie Tovaru a na ním určenom mieste dodaný Tovar neprevzal, nenachádzal sa na mieste dodania Tovaru a z jeho dôvodu nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy.

6.14. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie Tovaru v prípade, ak má podozrenie že osoba preberajúca tovar je mladšia ako 18 rokov, osoba preberajúca Tovar nie je oprávnenou osobou na prevzatie Tovaru alebo Tovar bol objednaný v rozpore s Podmienkami.
 
7. Kredity

7.1. Kreditmi za nákup Tovaru chce Supermarket KLAS odmeniť zákazníkov za to, že nakupujú prostredníctvom nášho elektronického obchodu. Kredity sú náhradou peňažných prostriedkov, ktoré môže zákazník použiť pri nákupe prostredníctvom elektronického obchodu v Supermarkete KLAS.

7.2. Program kreditov platí iba pre registrovaných Kupujúcich. Každý Kupujúci má vytvorený účet, na ktorom sú vedené jeho kredity a to počet kreditov a ich hodnota v eurách s uvedením platnosti použitia kreditov.

7.3. Kredity sú časovo obmedzené s platnosťou 30 dní od poslednej objednávky.

7.4. Za kredity, ktoré získava Kupujúci si môže zakúpiť akýkoľvek Tovar na našej stránke, nie je limitovaný počtom kreditov, ktoré môže uplatniť ani výškou ceny Tovaru. Supermarket KLAS si vyhradzuje právo určiť, na ktoré  výrobky sa započítanie kreditov nevzťahuje. Tovar, na ktorého kúpu nie je možné použiť kredity bude zverejnený na internetovej stránke www.iklas.sk.

7.5. Kredity je možné uplatniť aj na zľavnený, akciový tovar.

7.6. Kredity sa počítajú z objednávky bez DPH. Kredity je možné uplatniť iba na cenu Tovaru a nie je ich možné vymeniť  za hotovosť.

7.7. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú stratu v dôsledku neuplatnenia kreditov, nesprávneho uplatnenia kreditov resp. uplatnenia po dobe platnosti.

7.8. Na dátum ukončenia platnosti kreditu je Kupujúci informovaný e-mailovými správami pred ukončením platnosti kreditu.

7.9. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť, skončiť platnosť kreditov alebo zmeniť podmienky ich používania bez predchádzajúceho upozornenia.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní  odo dňa prevzatia tovaru.

8.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením a to e – mailom alebo listom zaslaným poštou. Kontaktné údaje Predávajúceho  pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sú:
 
E – mailová adresa:  zakaznici@iklas.sk 
 
Korešpodenčná adresa:       DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A,
                                                   042 47 Košice – m.č. Nad Jazerom
 
8.3. Na účely odstúpenia od zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár, ktorý je Prílohou č. 1 týchto Podmienok, alebo na odkaze.

8.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.5. Po odstúpení od zmluvy a vrátení Tovaru bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť tovar Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v stave v akom ho prevzal pri dodaní tovaru. 

8.6. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.7. Kupujúci zašle Tovar na adresu DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice – m.č. nad Jazerom  alebo prinesie Tovar priamo do kamenného obchodu prevádzky Predávajúceho na adresu Požiarnická č. 6, 040 01 Košice najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.  Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

8.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od služby dodanie Tovaru domov.

8.9. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty znáša Predávajúci  a to tak, že tovar vyzdvihne na vlastné náklady.

8.10. Platby budú vrátené Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené  oznámenie Kupujúceho  o odstúpení od  zmluvy a vrátenia Tovaru Predávajúcemu. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

8.11. Po splnení podmienok odstúpenia od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru, ktorá bola kupujúcim zaplatená za tovar. 

8.12. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako sú napr. potraviny s určenými podmienkami skladovania, potraviny s dátumom spotreby
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických  dôvodov  a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • zvukové a obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy, knihy alebo počítačové softvéry predávané v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil, periodická tlač a knihy nedodávané v ochrannom obale
 • poskytnutie služby doprava Tovaru domov

9. Práva a povinnosti kupujúceho
 
9.1.  Kupujúci je zodpovedný za aktuálnosť svojich údajov, ktoré zadal na Stránke, a to údajov  vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy, platobných informácií a údajov týkajúcich sa iného príjemcu Tovaru. Svoje údaje môže Kupujúci aktualizovať na Stránke alebo cez Zákaznícke Centrum Predávajúceho.

9.2.  Kupujúci musí byť v akomkoľvek čase zvoleného časového intervalu dostupný a schopný prevziať Objednávku.

9.3.  Kupujúci musí uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Povinnosťou Kupujúceho je aj zaplatiť celkovú cenu Objednávky a odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke

9.4.  Kupujúci má právo, aby boli jeho osobné údaje vymazané z databázy Predávajúceho, ak ho o to písomne požiada. Predávajúci je zaviazaný najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho, údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. Po vymazaní osobných údajov v databáze zostanú výlučne údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.
 
10. Práva a povinnosti predávajúceho

10.1.  Medzi povinnosti Predávajúceho patrí spracovanie záväznej Objednávky, odoslanie objednaného Tovaru a jeho dodanie na Dodaciu adresu Kupujúceho, ak je tovar dostupný na sklade Predávajúceho alebo u jeho partnerov. Okrem toho je povinný vymazať registrovaného zákazníka z databázy, ak o to zákazník písomne požiada.

10.2.   Predávajúci má právo na jednostrannú zmenu ustanovení týchto Podmienok a tiež všetkých cien a poplatkov, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník budú pre Kupujúceho platné a záväzné ich uverejnením na Stránke.
 
11. Ochrana osobných údajov
 
11.1. Aké osobné údaje spracúvame
Spoločnosť DALTON, spol. s r.o., so sídlom Napájadlá 1/A, 042 47 Košice, IČO : 31 674 453, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 3254/V ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.iklas.sk spracúva tieto Vaše osobné údaje :    meno, priezvisko, bydlisko,  e – mail, telefón.

11.2. Na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje v našom e-shope
Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov v elektronickom informačnom systéme nášho e-shopu  je zmluva .
V našom e-shope zaznamenávame a spracúvame Vaše  osobné údaje ako údaje o zákazníkoch za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného dodania tovaru. V súlade s  GDPR ( Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) a zákona 18/2018 Z.z. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. 

11.3. Bezpečné spracovanie osobných údajov
Z hľadiska zaistenia bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov sú zamestnanci  e-shopu, ktorí spracúvajú osobné údaje Vás, našich zákazníkov, ako oprávnené osoby prevádzkovateľa, poučení v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov sú poučené a zaviazané mlčanlivosťou.
Prostredníctvom vhodných technických prostriedkov zabezpečujeme dôvernosť osobných údajov ( zamedzenie prístupu nepovolaných osôb k údajom, integritu (celistvosť a nemennosť uchovávaných alebo prenášaných údajov),  dostupnosť (systém je chránení proti výpadkom  zálohovaným napájaním servera a zálohovaním údajov) spracúvaných osobných údajov.

11.4. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Ako prevádzkovateľ e-shopu chceme zasielať svojim potencionálnym zákazníkom emailový newsletter  resp. SMS prostredníctvom, ktorých budeme informovať o zľavách, novom tovare a rôznych iných novinkách, zaraďovať Vás do vernostných programov, súťaží a pod. Z uvedeného dôvodu si od Vás vyžiadame potrebné súhlasy v súlade s platnou právnou úpravou.
Súhlas dotknutej osoby musí byť slobodne daný, dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby a nesmie byť skrytý. Osobné údaje budú zlikvidované akonáhle pominie účel, na ktorý boli spracované.
 
11.5. Aké máte práva
-  právo  slobodne sa rozhodnúť či súhlas na spracovanie osobných údajov udelíte
-  právo vedieť účel alebo dôvod spracúvania osobných údajov, pre ktorý sa vyžaduje
-  právo vedieť ako sme Vaše osobné údaje spracovali
-  právo požadovať prístup k osobným údajom
-  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo  namietať proti spracúvaniu
- právo na prenos údajov t.j. požadovať, aby sme Vaše osobné údaje presunuli s Vaším súhlasom alebo ako súčasť procesu na dokončenie zmluvy Vám alebo tretej osobe, ktorú vy sami menujete
- právo kedykoľvek odvolať  svoj súhlas  bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
- právo požadovať prístup k osobným údajom, vykonať ich opravu alebo ich vymazať, prípadne vzniesť námietku proti jej spracovaniu alebo svoj súhlas odvolať, čo môžete urobiť kedykoľvek a bezplatne   a to zaslaním e-mailu na adresu zakaznici@iklas.sk alebo aj písomne na adrese DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice.
-  právo kedykoľvek nás kontaktovať ohľadne  Vašich osobných údajov na adrese zakaznici@iklas.sk.
- máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu : Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,  820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, mailový kontakt : statny.dozor@pdp.gov.sk


12. Dostupnosť stránky

12.1.  Kupujúci si je vedomý, že môže nastať taká situácia, kedy nebude Stránka prístupná alebo nebude z nejakého dôvodu fungovať.

12.2.  Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Kupujúceho. Ak Kupujúci zabudne svoje heslo, môže požiadať prostredníctvom Stránky nové heslo a systém mu automaticky vygeneruje nové prístupové heslo. Za autorizovaný alebo neautorizovaný prístup na svoj účet pod svojim užívateľským menom je zodpovedný výhradne Kupujúci.

12.3. Kupujúci súhlasí s tým, že je zodpovedný za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla a znášaním poplatkov súvisiacich s použitím jeho hesla na Stránke. Súhlasí tiež, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bez odkladu informuje Zákaznícke Centrum Predávajúceho a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Predávajúci neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla. 

12.4.  Kupujúci sa oboznámil s týmito Podmienkami, potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý na právne úkony.

13.  Autorské práva a licencie

13.1.  Označenie „iklas.sk“, klas, všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, mená, písma, grafika, tlačidlové ikony, ochranné známky, známky služieb, a/alebo pracovný odev Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý inak ako je určené v týchto obchodných podmienkach. 

13.2.  Všetky ostatné ochranné známky, mená Tovarov a názvy spoločností alebo logá, ktoré sa objavujú na Stránke vlastnia ich zákonní vlastníci. Kupujúci nemá žiadne vlastnícke ani autorské právo, ktoré by sa týkali týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

13.3. Celý obsah vrátane grafiky, textu, dizajnu, úprav, výberov, zbierania a celého softvéru vlastní Predávajúci. Ten dáva súhlas výlučne na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

13.4.  Iné používanie materiálov zo Stránky, vrátane modifikácie, distribúcie, či kopírovania za iným účelom ako za účelom objednávky je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana si je vedomý, že jediným vlastníkom týchto materiálov je Predávajúci. Stiahnutím týchto materiálov Kupujúci ani tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva. Predávajúci má právo kedykoľvek odvolať túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.
 
14. Reklamačný poriadok
 
14.1. Reklamačný poriadok je prílohou č. 2 týchto Podmienok, alebo na stránke reklamačný poriadok.
 
15. Alternatívne riešenie sporov

15.1. Účelom alternatívneho riešenia sporov medzi Kupujúcim ako spotrebiteľom a Predávajúcim je dosiahnutie zmieru a vyriešenie prípadného  sporu zmierom. V prípadoch , ak Kupujúci nie je spokojný s výsledkom riešenia sporu s Predávajúcim ( nie je spokojný s reklamáciou ), má právo podať návrh  na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS), ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky informácie potrebné pre uplatnenie alternatívneho riešenia sporu sa nachádzajú na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk, Alternatívne riešenie sporov.
  
16. Záverečné ustanovenia

16.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nakupovaní prostredníctvom internetového obchodu Supermarketu KLAS.

16.2. Práva a povinnosti týmito Podmienkami neupravené sa riadia všeobecnými záväznými predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka z.č. 40/1964 Zb. a inými súvisiacimi predpismi.

16.3. Všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke Supermarketu KLAS  www.iklas.sk.

16.4. Akékoľvek zmeny týchto Všeobecných obchodný podmienok budú platné zverejnením na webovej stránke.
 

Posledná aktualizácia obchodných podmienok prebehla dňa 18.9.2017
 
Príloha č. 1
 
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 
Predávajúci :
Obchodné meno :       OMIDA, spol. s r.o.
Sídlo :                            Požiarnická 6, 040 01 Košice
IČO:                               31715362,
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.6846/V
Prevádzka:                  Požiarnická 6, 040 01 Košice
 
v zastúpení  prevádzkovateľa elektronického obchodu:
Obchodné meno :       DALTON, spol. s r.o.
Sídlo :                             Napájadlá 1/A, 042 47 Košice – m.č. Nad Jazerom
IČO:                                31 674 453
Zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.3254/V
DIČ:                                2020481320
IČ DPH:                          SK2020481320
           
Zákaznícke Centrum: +421 55 2302789
Email:                            zakaznici@iklas.sk
 
 
 
Týmto oznamujem, že odstupujem  od zmluvy na tento tovar:
 
Názov tovaru  podľa Objednávky:
 
 
Dátum dodania a číslo Vašej Objednávky:
 
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
 
Adresa spotrebiteľa:
 
Podpis spotrebiteľa:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
 
Dátum:
 
(vyplnený formulár prosím zašlite poštou na adresu DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice alebo elektronicky na zákazníci@klas.sk)
Príloha č. 2
 
REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
Reklamácia vád Tovaru sa riadi Reklamačným poriadkom elektronického obchodu www.iklas.sk.
Adresa pre uplatnenie reklamácie: 
OMIDA, spol. s r.o., sídlo Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO:31715362, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.6846/V, prevádzka : Požiarnická 6, 040 01 Košice
Zákaznícke Centrum: +421 55 2302789
Email:                         zakaznici@iklas.sk
 
 
Všeobecné ustanovenia
 1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha vecí pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci iba za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (Záruka).
 4. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za danú vec.   
 5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo zničenia alebo poškodenia veci.
 
Lehoty na uplatnenie reklamácie
 1. Všeobecná záručná lehoty je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale vyznačený dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou záručný list. Ak to povaha vecí umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.
 
Miesto uplatnenia reklamácie a lehoty na jej vybavenie
 1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady s dokladom o kúpe Tovaru. Reklamáciu Kupujúci uplatní priamo v prevádzke Predávajúceho na adrese Požiarnická č. 6, 040 01 Košice. V prípade akýchkoľvek nejasností môže kontaktovať Zákaznícke Centrum na telefónnom čísle uvedenom na internetovej stránke.
 2. Vedúca alebo zástupkyňa prevádzky reklamáciu zaeviduje a vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.  
 3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 
Odstrániteľné vady
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne a včas odstránená, bez zbytočného odkladu.
 2. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 3. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  
 
Neodstrániteľné vady
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu vecí alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Reklamačný poriadok zo dňa 4.7.2017