Ochrana osobných údajov

1.Aké osobné údaje spracúvame
Spoločnosť DALTON, spol. s r.o., so sídlom Napájadlá 1/A, 042 47 Košice, IČO : 31 674 453, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 3254/V ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.iklas.sk spracúva tieto Vaše osobné údaje :    meno, priezvisko, bydlisko,  e – mail, telefón.

2.Na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje v našom e-shope
Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov v elektronickom informačnom systéme nášho e-shopu  je zmluva .
V našom e-shope zaznamenávame a spracúvame Vaše  osobné údaje ako údaje o zákazníkoch za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného dodania tovaru. V súlade s  GDPR ( Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) a zákona 18/2018 Z.z. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. 

3.Bezpečné spracovanie osobných údajov
Z hľadiska zaistenia bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov sú zamestnanci  e-shopu, ktorí spracúvajú osobné údaje Vás, našich zákazníkov, ako oprávnené osoby prevádzkovateľa, poučení v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov sú poučené a zaviazané mlčanlivosťou.
Prostredníctvom vhodných technických prostriedkov zabezpečujeme dôvernosť osobných údajov ( zamedzenie prístupu nepovolaných osôb k údajom, integritu (celistvosť a nemennosť uchovávaných alebo prenášaných údajov),  dostupnosť (systém je chránení proti výpadkom  zálohovaným napájaním servera a zálohovaním údajov) spracúvaných osobných údajov.

4.Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Ako prevádzkovateľ e-shopu chceme zasielať svojim potencionálnym zákazníkom emailový newsletter  resp. SMS prostredníctvom, ktorých budeme informovať o zľavách, novom tovare a rôznych iných novinkách, zaraďovať Vás do vernostných programov, súťaží a pod. Z uvedeného dôvodu si od Vás vyžiadame potrebné súhlasy v súlade s platnou právnou úpravou.
Súhlas dotknutej osoby musí byť slobodne daný, dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby a nesmie byť skrytý. Osobné údaje budú zlikvidované akonáhle pominie účel, na ktorý boli spracované.
 
5.Aké máte práva
-  právo  slobodne sa rozhodnúť či súhlas na spracovanie osobných údajov udelíte
-  právo vedieť účel alebo dôvod spracúvania osobných údajov, pre ktorý sa vyžaduje
-  právo vedieť ako sme Vaše osobné údaje spracovali
-  právo požadovať prístup k osobným údajom
-  právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo  namietať proti spracúvaniu
- právo na prenos údajov t.j. požadovať, aby sme Vaše osobné údaje presunuli s Vaším súhlasom alebo ako súčasť procesu na dokončenie zmluvy Vám alebo tretej osobe, ktorú vy sami menujete
- právo kedykoľvek odvolať  svoj súhlas  bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
- právo požadovať prístup k osobným údajom, vykonať ich opravu alebo ich vymazať, prípadne vzniesť námietku proti jej spracovaniu alebo svoj súhlas odvolať, čo môžete urobiť kedykoľvek a bezplatne   a to zaslaním e-mailu na adresu zakaznici@iklas.sk alebo aj písomne na adrese DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice.
-  právo kedykoľvek nás kontaktovať ohľadne  Vašich osobných údajov na adrese zakaznici@iklas.sk.
- máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu : Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,  820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, mailový kontakt : statny.dozor@pdp.gov.sk

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu na www.iklas.sk, Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov a jeho nákupov pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas poskytuje Kupujúci na neurčitú dobu a kedykoľvek ho môže písomne odvolať. Ak Kupujúci svoj súhlas odvolá, Predávajúci musí odstrániť zo svojej databázy všetky jeho osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu.

Predávajúci je zaviazaný, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v žiadnej podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim a budú prísne zabezpečené. Údaje sú spracúvané a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.